top of page

RETOURBELEID

Bekijk hier het retourbeleid

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een email te sturen naar adoptie.helpmijnhond@gmail.com. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen na ontvangst. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop definitief tot stand gekomen.

Op de website worden online cursussen aangeboden. De cliënt kan deze via het online bestelproces bestellen.

Annulering van een bestelling van een online cursus is niet meer mogelijk nadat deze is besteld. U verkrijgt namelijk direct toegang tot de cursus.. De cliënt doet daarmee afstand van de 14 dagen bedenktijd en er vindt geen restitutie van de betaling plaats.

De hondengedragscoach garandeert niet dat de informatie in de online producten vrij is van fouten. De cliënt gebruikt de online producten en de kennis hiervan op eigen risico.

bottom of page